Hur styrs AIK?

Medlemsdemokratin i AIK
AIK är en del av den svenska medlemsdemokratiska idrottsrörelsen. I alla svenska idrottsklubbar/-föreningar utgår makten från medlemmarna. Denna princip slås fast i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar genom den så kallade 51%-regeln. Regeln innebär att om en idrottsförening väljer att driva verksamheten genom ett idrottsaktiebolag måste en majoritet av aktierna (minst 51%) ägas av idrottsföreningen. Alltså kan privatpersoner och företag äga delar av ett idrottsaktiebolag men aldrig ha makten att bestämma över densamma. De innehar däremot en indirekt ekonomisk makt som majoritetsägare av B-aktier och det totala aktiekapitalet. En A-aktie ger på Bolagsstämman tio röster medan B-aktien endast ger en röst.

Klubben
Allmänna Idrottsklubben är Sveriges största idrottsklubb med över 20 000 medlemmar. I klubben utövas 11 olika idrotter. Fotboll, ishockey, innebandy, bandy, handboll, bowling, golf, boule, friidrott, boxning och basket. Vissa av dessa idrotter drivs som en sektion i huvudföreningen AIK, medan andra drivs som specialidrottsföreningar (i vissa fall med tillhörande idrottsaktiebolag).

Bowling, golf, boule, friidrott, boxning och basket drivs som sektioner inom huvudföreningen.

Fotboll, ishockey, innebandy och handboll drivs som en specialidrottsförening inom AIK. Av dessa drivs fotbollen, ishockeyn och innebandyn av idrottsaktiebolag som i enighet med 51%-regeln till majoriteten ägs av specialidrottsföreningen.

För att ge ett exempel: AIK Fotboll AB (förkortas AFAB) heter idrottsaktiebolaget som driver fotbollen. Aktiebolaget är till majoriteten ägt av AIK Fotbollsförening (AIK FF, eller endast FF), som i sin tur är en specialidrottsförening inom AIK.

Medlemskapet
Medlem i AIK blir man genom att betala den årliga medlemsavgiften. Är man under 25 år är avgiften 150 kr, är man äldre än så kostar det 500 kr. För 4000 kr slipper man tänka på medlemsavgiften något mer, då det ger dig ett livslångt medlemskap i Allmänna Idrottsklubben.

När du blir medlem, eller senare, väljer du vilka av AIK:s specialidrottsföreningar du vill finnas med som medlem hos. Det kostar inget extra att vara medlem i flera sektioner och det är lätt att gå in i eller ur. Detta ger dig rösträtt i respektive specialidrottsförening.

Medlemsmöte
Ett medlemsmöte äger rum minst en gång per år i huvudföreningen och i varje idrott. Det årliga mötet kallas årsmöte och de medlemsmöten utöver dessa kallas extra medlemsmöten. Kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte sker genom AIK:s kanaler senast två veckor innan mötet. Både föreningens styrelse och medlemmar kan få till ett extra medlemsmöte. För det senare krävs namnunderskrifter för detta av 1/50 av föreningens medlemmar. På pappret ska skälet anges.

Ett medlemsmöte är det högsta beslutande organet inom AIK. Det är genom medlemsmöten som medlemmar i AIK beslutar vilka som ska sitta i föreningarnas styrelser. På medlemsmöten tar man också ställning till de motioner som skickats in till mötet. Beslut tagna på mötet betyder att det är föreningens syn på frågan.

Besluten tas genom enkel majoritet, alltså att mer än hälften röstar för eller emot förslaget. I frågor där det råder konsensus, eller nära konsensus på möten beslutas det oftast endast genom att ordförande för mötet ställer två alternativ mot varandra, deltagarna svarar ”ja” på det alternativ de vill, ordförande uppskattar högt vilket alternativ som flest stod bakom och om ingen säger emot klubbas beslutet. I vissa frågor kan åsikterna gå isär mer, då kan man alltid att kräva att mötet ska rösta i frågan. Detta görs genom att en deltagare skriker ”votering”. Voteringen görs genom uppräckning av det röstkort alla röstberättigade personer på mötet. Röstberättigad är man som medlem fr.o.m. det år man fyller 18. Trots att man inte fyllt 18 år har man dock rätten att komma med förslag och yttra sig på mötet.

Motioner
En motion är ett förslag till beslut. Inför varje årsmöte ges möjligheten att skicka in motioner, med en deadline för när motionen senast får skickas in. För AIK FF är denna deadline alltid den 1 februari. Inför årsmötet uttalar sig styrelsen för föreningen om deras syn på varje inskickad motion, och deras rekommendation på hur mötet bör ställa sig till dessa. Under mötet går man igenom motionerna var och en och beslutar hur man ställer sig till varje.

Motioner som rör hela klubben hänvisas oftast till årsmötet för huvudföreningen AIK. Till exempel röstades en stadgeförändring igenom på huvudföreningens årsmöten 2013 och 2014. Stadgarna garanterar nu att idrottsaktiebolag inom AIK till majoritet ska ägas av specialidrottsföreningen, medlemmarna, oavsett om RF:s stadgar skulle ändras.

En längre text om hur du skriver din egen motion hittar du här.

Styrelser
Styrelsen i AIK FF utses som bekant på AIK FF:s årsmöte. Detta sker efter att Valberedningen gett ett förslag på styrelseledamöter. Denna styrelse tar beslut gällande Ungdomsakademin och damverksamheten. Förutom detta förvaltar man ägarrollen i AIK Fotboll AB genom att företräda medlemmarna.

AIK Fotboll AB:s styrelse består av representanter för AIK FF samt övriga aktieägare i AIK Fotboll AB. I och med 51% av ägandet innehar AIK FF majoriteten av styrelseposterna med en stol, inklusive ordförandeposten. AB-styrelsen utses av Nomineringskommittén (tre personer) och väljs av aktieägarna på Bolagsstämman varje vår en vecka efter FF:s årsmöte. Denna styrelse bedriver herrelitverksamheten, alltså A-laget och juniorlaget.

Förkortningar
Dessa förkortningar kan vara bra att lägga på minnet för att kunna hänga med på medlemsmöten inom AIK:

AFAB – AIK Fotboll AB
AB-styrelsen – styrelsen för fotbollens/ishockeyns/innebandyns aktiebolag
FF – AIK Fotbollsförening
FF-styrelsen – AIK Fotbollsförenings styrelse
HS – Huvudstyrelsen, AIK:s huvudförenings styrelse
RF – Riksidrottsförbundet