Med anledning av styrelsens svar på motionen om arenafrågan

I samband med kallelsen till AIK Fotbollförenings årsmöte den 5 mars fick medlemmarna via hemsidan ta del av inkomna motioner med tillhörande styrelseförslag och dess motiveringar. Motionen beträffande arenafrågan yrkar på att bilda en kommitté vars uppgift ska vara att utreda arenafrågan, mer specifikt en ny arena mer lämpad för fotboll och AIK:s egna intressen. Motionärerna yrkar bland annat följande:

”att årsmötet beslutar uppdra att AIK FF:s styrelse fattar beslut om tillsättandet av en kommitté för att grundligt undersöka alla möjliga vägar för att få till ett byggande av en arena som är mer anpassad efter AIK:s behov och önskemål än Friends Arena, oavsett om det innebär ägande av arenafastigheten/driftsbolaget eller ej”

Denna motion, likt andra motioner för ökad medlemsdemokrati och transparens senaste två åren, ”anses besvarad” av styrelsen, huvudsakligen med denna motivering:

”Det är dock styrelsen som representerar AIK Fotboll, något som följer av stadgarna. Förslaget att en kommitté ska representera AIK Fotboll i frågan är därför inte möjligt att genomgöra. Inte heller går det att besluta att en kommitté ska besitta viss kompetens även om det i många fall naturligtvis kan vara önskvärt.”

Oss veterligen finns ingen paragraf i AIK FF:s stadgar som förbjuder AIK FF:s styrelse att bilda en kommitté som representerar AIK Fotboll. Tvärtom, paragraf 16-20 i stadgarna ger föreningsstyrelsen rätt att bilda en kommitté, och det är styrelsen som reglerar dess befogenheter.

stadgar

Men det är inte första gången AIK står inför arenautredning, och inte heller första gången en arenagrupp bildats. På ett extrainsatt medlemsmöte i februari 2009 beslutade AIK:s medlemmar att en arenagrupp skulle få i uppgift att utreda de alternativ som fanns vid den tidpunkten, inklusive att stanna på Råsunda och bygga en egen arena. I april 2009 presenterades denna grupp  som bestod av representanter från olika AIK-styrelsen samt medlemmar i AIK. Därefter, i april 2011, tillsattes en ”arenapanel, även den innehållandes medlem från AIK FF.

Att bilda kommittéer med ledamöter utanför styrelserna är alltså något som stöds av stadgarna, och som dessutom redan gjorts relativt nyligen. Det är anmärkningsvärt att en process som fungerade för fem år sedan anses strida mot stadgarna av dagens styrelse.

Vidare finns flera exempel där enskilda personer, utan att vara förtroendevalda eller anställda, har representerat AIK Fotboll mot externa parter. Till exempel konsulterades Jens T Andersson för att representera AIK och lägga grunden för en ny träningsanläggning. Det är bekymmersamt att en demokratiskt vald styrelse då anser att en demokratiskt vald kommitté inte kan representera AIK Fotboll.

Samtidigt som det beslutades att AIK skulle spela på Friends Arena, skrev man ett 10-årigt avtal med option på att förkorta till 5 år. Detta gav medlemmar hopp om att kunna utreda ett eget alternativ och efter 5 år eventuellt flytta. Man hade dock endast några månader tillgodo att utnyttja denna option. När styrelsen insåg att en egen arena inte kunde lösas inom fem år, och att det kunde behövas kompetens för att bygga en egen arena, rekommenderade man att inte utnyttja optionen. Gällande utredningen skrev AIK FF:s styrelse i augusti 2012 följande:

”Egna alternativet är en mycket komplex fråga och fordrar ett omfattande arbete med flertalet personer som har specialkompetens inom olika områden. För att arbetet skall kunna fortskrida anser styrelsen för AIK FF att det behövs en arbetsgrupp som är redo att lägga mycket tid och arbete på detta projekt. Denna grupp bör bestå av medlemmar med olika och relevanta kompetenser, som kan bistå processen avseende Egna alternativet. En styrelseledamot från AIK FF bör vara den sammankallande, för att kunna ge en helhetsbild till arbetsgruppen och rapportera direkt till AIK FF:s styrelse. Denna person ska också sköta officiella kontakter med kommuner och medlemmar.

Styrelsen för AIK FF har utsett styrelseledamot Jan-Carl De Geer till sammankallande för denna arbetsgrupp.”

AIK:s styrelse hade alltså själva redan i augusti 2012 en idé likt dagens motionärer i arenafrågan. Man ville bilda en arbetsgrupp med flertalet personer som besitter olika och relevanta kompetenser. Låt oss återgå till styrelsens svar på motionen:

”Det är dock styrelsen som representerar AIK Fotboll, något som följer av stadgarna. Förslaget att en kommitté ska representera AIK Fotboll i frågan är därför inte möjligt att genomföra. Inte heller går det att besluta att en kommitté ska besitta viss kompetens även om det i många fall naturligtvis kan vara önskvärt.

Även om styrelsens sammansättning är inte är detsamma som 2012 återfinns representanter i dagens styrelse. Anser dagens styrelse att dåvarande styrelse hade en idé som strider mot AIK FF:s stadgar? Det må vara så att man inte kan besluta att en kommitté ska besitta en viss kompetens, men styrelsen har all rätt att modifiera detta yrkande, utan att i princip avslå hela motionen.

Enligt texten ovan från styrelsen fick de Geer i uppgift att bilda en arbetsgrupp och utreda arenafrågan. I ett mailutbyte med en medlem i juni 2013 meddelade dåvarande styrelseordförande följande:

”Ett alternativ till Friends som hemmaplan är något som Jan-Carl De Geer driver från FF-styrelsen. Det är möjligt att processen kan snabbas på och vi bör självklart ha ett alternativ när avtalet med Friends går ut. Om vi sen ska äga en egen eller vara hyresgäst hos någon annan är förstås en ekonomisk fråga. En egen arena kräver stora ekonomiska resurser och innebär samtidigt högre risk. Men här kommer Jan-Carl att återkomma med rapport.”

Jan-Carl de Geers mandat utgick i mars 2014 och vi har ännu varken sett någon arbetsgrupp eller rapport. Enligt AIK Fotbolls informationsmöte i november 2014 är Christer Mellstrand sedan dess den ansvariga i styrelsen för arenautredningen. Mellstrands mandat går ut i samband med kommande årsmöte. Vid flera tillfällen har styrelserepresentanter förklarat den sega processen med arenautredning att det varit valår. Egen arena har utretts sedan 2009 och det kan knappast komma någon till förvåning att man i Sverige har val till riksdag, såväl till som kommun och landsting var fjärde år. Hur som helst är detta, tillsammans med det faktum de ansvariga byts ut med korta mellanrum, ytterligare två anledningar till att en kommitté och kontinuitet i arbetet behövs.

De medlemmar som närvarade på ovanstående infomöte i november fick också bevittna när ledningen blev tillfrågade om arenautredningen. AIK FF:s nuvarande styrelseordförande utlovade då en rapport på kommande årsmöte. Enligt den publicerade föredragningslistan för årsmötet  finns ingen sådan rapport inplanerad. Vi kan inte avgöra varför dessa rapporter uteblir, men vi vet att de åtminstone har utlovats vid ett flertal gånger.

Den stora arbetsbördan med en arenautredning är en annan anledning, vilket också 2012 års styrelse noterade. Arenafrågan är en så pass stor och viktig fråga att det inte ska stjäla energi från styrelsens normala viktiga arbete med kärnverksamheten, dvs sport och administration. Åt andra hållet blir arenafrågan nedprioriterad, så som det varit och är i nuläget.

Det är givetvis förståeligt att styrelsen oroar sig för att lämna över hela arbetet till en kommitté utan att själva kunna påverka frågan. Denna tanke stöds dock inte av yrkandet. Enligt motionen ska valberedningen utse kommitténs ledamöter och det finns inget i motionen som förbjuder styrelseledamöter att ingå. Detta kan tvärtom ses som fördelaktigt med tanke på att styrelseledamöter besitter relevant kompetens. Den tystnadsplikt som gäller för dagens utredare kommer att gälla även för övriga ledamöter i kommittén.

Tyvärr har styrelsen valt att på oförklarliga grunder anse motionen besvarad och istället för att förespråka transparens och ökad medlemsdemokrati väljer man att låsa en så pass viktig fråga till ett fåtal personer vars mandat är mycket kortare än den tid som är nödvändig för arenautredningen. Man väljer också att bortse från den stora kunskapsbas som AIK:s medlemmar kan erbjuda.

Men vi försvarade inte 51-procentsregeln förgäves. Vi har erfarenhet från att ha blivit uteslutna från arenaprocesser och vi vet dess konsekvenser. I en medlemsägd förening av AIK:s kaliber är det av stor vikt att medlemmarna är med i processen från första dagen. Även om vi inte kan vara säkra hoppas vi att utredningen började för längesen. Men det är ännu inte försent för styrelsen att leva som man lär, dvs inkluderande, för transparens och ökad medlemsdelaktighet.

Av ovannämnda anledningar uppmanar vi årsmötet att bifalla motionen om arenafrågan. 

/Sol Invictus